Hướng dẫn cách định khoản Tài khoản 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo thông tư 200

August 1, 2020Hướng dẫn cách định khoản Tài khoản 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo thông tư 200.
Hướng dẫn cách định khoản Tài khoản 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo thông tư 200
Hướng dẫn cách định khoản Tài khoản 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo thông tư 200
Hướng dẫn cách định khoản Tài khoản 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo thông tư 200
Tài khoản 356 là gì? Chúng tôi hướng dẫn các bạn cách sử dụng tài khoản 356, nguyên tắc kế toán , kết cấu và nội dung tài khoản 356, bài tập tài khoản 356- quỹ phát triển khoa học và công nghệ. Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có, tình hình tăng giảm Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp chỉ được sử dụng cho đầu tư khoa học, công nghệ tại Việt Nam.
– Việc trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật.
– Quỹ phát triển khoa học và công nghệ được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ.

Nguồn: https://ganeshotsavam.org

Xem thêm bài viết khác: https://ganeshotsavam.org/tong-hop/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *